Αρχική > ΑΠΟΨΕΙΣ > Η «ασπίδα» του ΤΕΚΕ για τις καταθέσεις

Η «ασπίδα» του ΤΕΚΕ για τις καταθέσεις

Κάλυψη σε όλους τους καταθέτες, ως το ποσό των 100.000 ευρώ προσφέρει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων- Επενδύσεων.

Το ύψος των 100.000 ευρώ ως όριο εγγυημένης κατάθεσης προβλέπεται και στο νόμο 4021/3.10.2011 (ΦΕΚ Α 218/3.10.2011) «Ενισχυμένα Μέτρα Εποπτείας και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των Τροποποιήσεών της και Άλλες Διατάξεις».

Μεταξύ των άλλων ο ν. 4021 καθιερώνει το ποσό των 100.000 ευρώ ως ορίου εγγυημένων καταθέσεων χωρίς χρονικό περιορισμό. Και ταυτόχρονα εισάγεται η προνομιακή κατάταξη των εγγυημένων καταθέσεων έναντι κάθε άλλης απαίτησης στο προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και αντίστοιχη κατάταξη του ΤΕΚΕ εφόσον έχει καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταθέσεις αυτές.

Ειδικότερα ο καταθέτης θα πρέπει αν γνωρίζει ότι με τη νέα δανειακή σύμβαση «θωρακίζεται» περαιτέρω το ΤΕΚΕ καθώς όπως αναφέρεται ρητά:

«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει την στήριξη που απαιτείται για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο συνδυασμός της ύφεσης που βαθαίνει και της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους θα χρειαστεί πρόσθετη στήριξη από την κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών. Θα χρειαστούν καλά στοχευμένες δράσεις ανακεφαλαιοποίησης και αποφασιστικότητα μαζί με αλλαγές του νόμου για να διευκολυνθεί ή στρατηγική και να βελτιωθεί το πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Μαζί με τις δράσεις που αναφέρονται, οι Ελληνικές αρχές προτίθενται να στηρίξουν την ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό τομέα που θα μπορεί να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι καταθέτες θα είναι προστατευμένοι».

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα:

1. Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.(Σημειώνεται ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ).

2. Οι Καταθέσεις Προθεσμίας, Ταμιευτηρίου, και Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες

3. Στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών, που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

4. Οι ανήλικοι συνδικαιούχοι μιας κατάθεσης, δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

5. Στην περίπτωση που ο ίδιος καταθέτης έχει τρεις χωριστούς λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα με ποσά π.χ. 30.000 ευρώ, 70.000 ευρώ, 120.000 ευρώ, το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβει αν υπάρξει ενεργοποίηση του ΤΕΚΕ θα είναι 100.000 ευρώ.

6. Σε περίπτωση που ο ίδιος καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες, πχ 50.000 ευρώ στην Ι τράπεζα και 100.000 ευρώ στη ΙΙ τράπεζα σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες ταυτόχρονα η αποζημίωση που θα λάβει είναι 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ.

7. Εάν ο ίδιος καταθέτης έχει στην ίδια τράπεζα δάνεια και καταθέσεις, σε περίπτωση που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.

8. Επίσης στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Αν η κατάθεση είναι μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, τότε μπορεί να προκύψει περαιτέρω αποζημίωση από το προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

9. Αν η κατάθεση είναι προθεσμιακή και για παράδειγμα σε δολάρια, η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για την μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

10. Αν ο καταθέτης έχει τοποθετημένα τα χρήματα του σε τραπεζική θυρίδα, τότε ΔΕΝ καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

11. Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

12. Οι κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Μarfin Εγνατία Τράπεζα), οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank) ΔΕΝ συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

13. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς. Είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΝ κηρύσσεται σε πτώχευση (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3588/2007).

Πηγή:www.capital.gr

Advertisements
Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: